De Ommuurde Tuin

De Historische Moestuin van koning Willem III

OPENINGSTIJDEN:

10:00 - 17.30

WOENSDAG & ZATERDAG

1 MEI TOT 1 NOVEMBER

 

 

POSTADRES:

DE OMMUURDE TUIN - ESTHER KUILER

CROCUSSTRAAT 27

6707 BS WAGENINGEN

 

GEGEVENS:

IBAN: NL77INGB0003247552

BTW:  133206038B01

KVK:   62338730

SKAL: 019241

Voorwaarden en huisregels bij het gebruik van De Ommuurde Tuin

Offerte wordt per email gedaan en bevestigd. Het aantal gasten wordt minimaal een week tevoren doorgegeven. Tot drie dagen voor de reservering kunnen er in overleg nog wijzigingen in het aantal gasten naar boven worden aangebracht. Wel meer, niet minder dus. Bij een reservering is een uur overleg inbegrepen is er door de huurder meer overleg gewenst dan zal daar 50 euro voor in rekening worden gebracht. De gebruiker verklaart door aanvaarding van de offerte op de hoogte te zijn van, en in te stemmen met de Voorwaarden & Huisregels.

Checklist voor feestjes 2018

ANNULERING

 Bij annulering tot een maand van te voren worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen 30 en 15 dagen van te voren wordt 25% van de goedgekeurde offerte in rekening gebracht. Dit bedrag is gelijk aan de aanbetaling. Bij annulering tussen 15 dagen en 3 dagen van te voren wordt 50% van de goedgekeurde offerte in rekening gebracht. Bij annulering tussen 3 dagen van te voren en in geval van ‘no show’ wordt 100% van de goedgekeurde offerte in rekening gebracht. De annuleringskosten worden niet in rekening gebracht als de reserveringsovereenkomst tot maximaal 6 maanden verschoven wordt voor een soortgelijke of grotere reservering. Indien de hernieuwde reservering opnieuw geannuleerd wordt, worden wel de annuleringskosten in rekening gebracht. Berekend over de waarde van de laatste reservering. Annulering kan alleen per e-mail geschieden.

BETALING

Een aanbetaling van 25% van de goedgekeurde offerte is nodig, tenzij anders overeengekomen. De aanbetaling dient een maand voor aanvang ontvangen te zijn, tenzij anders overeengekomen. Na afloop ontvangt u binnen een maand de factuur. De factuur is op basis van de werkelijk aanwezige uren, de afgesproken uren gebruik plus eventueel extra tijd voor of naderhand voor opbouw en opruimen.

Facturen dienen binnen twee weken na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen. Indien de gebruiker van de tuin niet tijdig betaalt is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke handelsrente, of zo van toepassing, de wettelijke rente, verschuldigd. De Ommuurde Tuin is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen. Bij meer dan twee herinneringen voor betaling wordt 15 euro administratiekosten per herinnering in rekening gebracht.

 GEBRUIK VAN DE OMMUURDE TUIN

Bij het gebruik van een historische tuin komen enkele beperkingen kijken die onlosmakelijk samenhangen met het karakter De Ommuurde Tuin.

Het is niet toegestaan de tuin voor een andere dan in de reserveringsovereenkomst aangegeven activiteit te gebruiken en/of aan derden te verhuren of in gebruik te geven. 

Livemuziek is (in overleg) alleen akoestisch of semi- akoestisch mogelijk.
Maximale toegestane decibels gemeten bij de dichtstbijzijnde buurhuizen:
– 50 dB(A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur,
– 45 dB(A) tussen 19.00 uur en 22.00 uur,
– 40 dB(A) tussen 22.00 uur en 07.00 uur.

Fietsen parkeren op de daarvoor bestemde plek

Auto’s zijn niet toegestaan op het erf. Een uitzondering geldt voor kortstondig laden en/of lossen. auto's parkeren op de parkeerplaats bij nr 7-11 en aan de overzijde van de weg in de berm.

Aanwijzingen van medewerkers van De Ommuurde Tuin dienen ten alle tijden opgevolgd te worden.

Eventuele schade wordt gemeld aan de medewerkers van de Ommuurde Tuin. Afhankelijk van de aard en oorzaak van de schade worden de hierdoor ontstane kosten verhaald op de huurder.

De Ommuurde Tuin is niet aansprakelijk voor eventuele diefstal of vermissing van spullen.

ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

Het per direct ontbinden van de overeenkomst van de zijde van De Ommuurde Tuin is mogelijk indien er sprake is van: het niet nakomen van de verplichtingen door gebruiker zoals vastgelegd in de reservering overeenkomst; wangebruik door gebruiker (of zijn gasten) van het gehuurde;  het verstrekken van onjuiste informatie of het onthouden van juiste informatie; ernstige verdenking van mogelijke verstoring van de openbare orde, of het veroorzaken van overlast door de gebruiker (of zijn gasten).

De Ommuurde Tuin zal alsdan niet gehouden zijn tot enige vorm van schadevergoeding.

AANSPRAKELIJKHEID

De Ommuurde Tuin kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld, noch door de gebuiker, noch door zijn gasten. Dit geldt zowel voor mogelijke materiële schade ten gevolge van verblijf binnen De Ommuurde Tuin, als wel voor mogelijke schade ten gevolge van de aangeboden activiteiten en consumpties.

TOEPASSELIJK RECHT BIJ GESCHILLEN

In geval van geschillen tussen De Ommuurde Tuin en de gebruiker is het Nederlands recht van toepassing. Mogelijke geschillen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK.